Nacházíte se zde: Úvod Naše služby Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnáVÁní

Co je posláním služby

Posláním sociální služby Podporované zaměstnávání je poskytovat lidem se znevýhodněním na trhu práce takovou podporu, aby mohli pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé bez znevýhodnění a společně s nimi.

KDO MŮŽE SLUŽBU VYUŽÍT

Služba je určena lidem od 18 do 65 let, kteří žijí na území hl. m. Prahy nebo budou využívat naši službu na území hl. m. Prahy. Služba je poskytována těm, kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné a stabilní pracovní uplatnění primárně na otevřeném trhu práce z důvodu snížené úrovně dovedností k tomu potřebných. Službu využívají především lidé se zdravotním postižením, zdravotní postižení však není podmínkou pro poskytování služby.

Kolik peněz služba stojí

Za službu nebudete nic platit (je hrazena z veřejných finančních prostředků a z dalších zdrojů společnosti Fosa).

Kolika lidem současně můžeme službu poskytovat

Maximální kapacita služby je 49 míst.

Co je cílem služby

Uživatel služby získá vhodné a stabilní pracovní uplatnění, to znamená na základě pracovně právního vztahu, na dobu delší než 1 rok, za odpovídající mzdu, vyhovující jeho předpokladům a představám.
Uživatel služby si toto pracovní uplatnění udrží alespoň 1 rok od data ukončení poskytování služby.
Uživatel služby si zvýší úroveň dovedností potřebných k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění.

Jakými zásadami se pracovníci služby řídí

Primárně otevřený trh práceSpolupráce mezi pracovním konzultantem a zájemcem (později uživatelem služby) vždy vychází z přání /motivace hledat pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce. Na základě tohoto předpokladu je zájemce do služby přijímán. Pokud se během spolupráce ukáže jako velmi obtížné a pro uživatele méně vhodné hledat pracovní místo na otevřeném trhu práce, lze přejít k hledání pracovního místa na chráněném trhu práce. Změna musí být v souladu s vůlí uživatele a musí jí předcházet projednání důvodů na kazuistickém semináři pracovníků služby, který může být svolán nejdříve po 6 měsících hledání pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. Změna musí být schválena vedoucím služby. Pracovní místo na chráněném trhu práce musí splňovat tyto podmínky:
- pracovní náplň není samoúčelná, je prospěšná a smysluplná
- za odvedenou práci je uživateli vyplácena odpovídající mzda
- během výkonu své práce je v kontaktu s lidmi bez postižení (nejsou zde účelně lidé se stejným či podobným druhem znevýhodnění)

Stabilní pracovní místo
Stabilní pracovní místo znamená pracovní místo, u kterého je předpoklad dlouhodobosti. Práce je sjednaná ideálně na 1 rok, pokud to není možné, je se zaměstnavatelem předjednáno, že se nejedná o krátkodobou nebo sezónní brigádu, ale při spokojenosti na obou stranách je předpokladem prodloužení spolupráce.

Podpora autonomie uživatele služby
Pracovník služby neposuzuje a nehodnotí cíle, záměry a rozhodnutí uživatele služby, ale informuje ho o možnostech a o důsledcích jeho rozhodnutí pro jednotlivé možnosti. Současně ho podporuje k přijetí zodpovědnosti za své rozhodnutí. Pracovník podporuje zdravý a zodpovědný vztah uživatele služby k sobě samému a předchází jeho závislosti na osobě pracovníka. Pracovník poskytuje uživateli služby podporu v takové míře, aby dosáhl svého cíle, a zároveň ne větší, než potřebuje. Uvědomuje si, že nadměrná podpora vede ke vzniku závislosti na službě.

Konstruktivní přístup k řešení nepříznivé situace uživatele služby
Pracovník se nezaměřuje na odstraňování nedostatků na straně uživatele (například na jeho předchozí nezdary, dovednosti, jimiž nedisponuje, sociální vazby, které nemá, nízkou úroveň kvalifikace), naopak mapuje a v maximální možné míře využívá jeho zdroje (dovednosti, zkušenosti, vztahovou síť). Při řešení nepříznivé sociální situace uživatele služby neanalyzuje, proč nelze cíle dosáhnout, ale hledá způsoby, jimiž cíle dosáhnout lze.

Upřednostňování přirozeného způsobu řešení situace, v níž se uživatel služby nachází
Pracovník při poskytování služby využívá přirozených zdrojů řešení, které má uživatel k dispozici. Jedná se například o rodinné zázemí, přátele a známé, pracoviště, školu, úřady a instituce v místě bydliště uživatele, obchody a jiné veřejné služby. Tyto zdroje nenahrazuje službou. Pracovník upřednostňuje trénink dovedností v přirozených podmínkách před nácvikem v modelových situacích.

Individuální přístup k uživateli služby a k řešení jeho situace
Pracovník v průběhu celého poskytování služby konkrétnímu uživateli zjišťuje, respektuje a využívá jedinečnost uživatele služby. Podporuje uživatele ve vytváření představy o pracovním uplatnění vhodném právě pro něj. Volí způsoby práce, které odpovídají jeho potřebám a možnostem. V případě každého zájemce o službu zjišťuje, jak vypadá nepříznivá situace, v níž se zájemce o službu nachází, a hledá řešení optimální pro tohoto zájemce. Dbá na to, aby odmítnutý zájemce o službu tzv. „nepropadl sociální sítí“.

Podpora důstojnosti uživatele služby
Pracovníci dbají na to, aby způsob poskytování služby nevedl ke snížení důstojnosti žádného člověka, který ji využívá. Dále podporují uživatele služby v tom, aby sami dbali o zachování své důstojnosti a v případě potřeby ji uměli uhájit. Poskytují uživatelům služby podporu při výběru vhodného oděvu a při dodržování zásad osobní hygieny, provádějí nácvik vhodného společenského chování. Uvědomují si, že jejich jednání vůči uživatelům služeb je příkladem pro ostatní osoby. S tímto vědomím aktivně pomáhají lidem z okolí uživatele služby (například spolupracovníkům, pracovníkům úřadů a služeb) chovat se k němu tak, aby jeho důstojnost nebyla snižována.

Podpora uživatele služby v aktivním přístupu k řešení jeho situace
Pracovník podporuje uživatele služby v tom, aby mohl činnosti směřující k dosažení jeho osobního cíle v maximální míře provádět sám. Pokud uživatel služby zvládne činnosti samostatně nebo s podporou, neprovádí je za něj. Aktivní a iniciativní přístup uživatele služby při řešení jeho situace oceňuje a na náměty navazuje a rozvíjí je. Aby mohl být uživatel služby aktivní, provádí pracovník s uživatelem služby nácvik dovedností, které jsou při řešení jeho nepříznivé sociální situace nezbytné.

Respekt ke způsobu života uživatele služby
Ačkoli je záměrem služby podporovat dospělého člověka s postižením či jiným znevýhodněním v uplatňování výsadního práva na rozhodování o svém životě, nejsou pracovníci služby oprávněni narušovat svým jednáním jeho přirozenou vztahovou síť (například vztahy s rodinnými příslušníky). V případě, že dojde ke konfliktu uživatele služby s jemu blízkými osobami, zachovává pracovník neutrální postoj. Pracovník nehodnotí, zda životní styl uživatele služby je dobrý nebo špatný (například bezdomovectví, prostituce, užívání návykových látek). Pokud jeho způsob života ztěžuje nebo znemožňuje řešení jeho nepříznivé sociální situace, pouze ho seznámí s možnými důsledky jeho chování.

Jak služba probíhá

Paní Dáša je padesátiletá žena s mentálním postižením. Bydlí v chráněném bytě. Nevyhovovala jí původní práce v prostředí chráněné dílny, v níž pracují výhradně lidé s postižením.
Paní Dáša dříve pracovala také na běžném pracovišti jako uklízečka. O tuto práci však přišla, když se ve firmě změnil ředitel. Dáša si potřebovala vydělat peníze k nízkému invalidnímu důchodu. Proto se obrátila na pracovníky služby s žádostí o pomoc.
Pracovní konzultantka zjistila, že Dáša si přeje vykonávat stejnou práci jako předtím, ale v zařízení pro děti nebo mladé lidi. Pomáhala Dáše s nácvikem komunikace se zaměstnavatelem při hledání práce a vhodného chování během pohovoru. Kromě toho sama vyhledávala a oslovovala zaměstnavatele. Po několika měsících našla pracoviště, které odpovídalo Dášiným představám. Jednalo se o úklid v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež dvakrát týdně po šesti hodinách na základě dohody o pracovní činnosti.
Zpočátku v práci Dáše po celou pracovní dobu pomáhala pracovní asistentka, a to orientovat se na pracovišti, zvládnout postup při úklidu, domlouvat se s nadřízeným pracovníkem. Délka asistencí se postupně zkracovala a nyní Dáša pracuje již samostatně.
Zaměstnavatel je s prací Dáši spokojen. Ví, že se v případě potřeby může na pracovníky služby obrátit.

Kde službu poskytujeme

Pomáhat Vám budeme tam, kde budete potřebovat, například v dopravním prostředku, v práci, ale pouze v Praze a blízkém okolí.
Jednání s Vámi bude probíhat ve společnosti Fosa na adrese Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 - Chodov

Kdy službu poskytujeme

Po celý rok od pondělí do pátku od 9:00 ráno do 17:00 večer.
V případě, že to bude nutné, také o víkendu a v jinou denní dobu.

Підтримка пошуку роботи біженцям з України / Podpora při hledání práce pro uprchlíky z Ukrajiny

Інструкція з пошуку роботи / Manuál hledání práce

Nahoru