Nacházíte se zde: Úvod Naše služby Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnání

Služba je vedena v registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem 93 01 232 jako sociální rehabilitace.

Co je posláním služby?

Posláním sociální služby „Podporované zaměstnávání“ je poskytovat lidem se znevýhodněním na trhu práce takovou podporu, aby mohli pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé a společně s nimi.

Kdo může službu využít?

Služba je určena lidem od 18 do 65 let žijícím na území hl. m. Prahy, kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce z důvodu snížené úrovně dovedností k tomu potřebných. Službu využívají především lidé se zdravotním postižením, zdravotní postižení však není podmínkou pro poskytování služby. 

Komu služba určena není?

Služba není určena člověku, jehož zdravotní stav mu brání čerpat službu a/nebo pravidelně pracovat; u něhož se objevuje chování, které by bránilo získat a udržet si vhodné pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce nebo čerpat službu (zájemce o službu je povinen doložit vyjádření psychiatra v případě, že se u něj v posledních dvou letech vyskytly psychické obtíže); který nemůže nebo nechce dodržovat pravidla poskytování služby; a který ke dni uzavření smlouvy o poskytování služby využívá službu podporované zaměstnávání jiného poskytovatele.

Kolika lidem současně můžeme službu poskytovat?

Maximální kapacita služby je 49 míst.

Co je cílem služby?

Uživatel služby získá vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném (nechráněném) trhu práce, to znamená na základě pracovně právního vztahu, na dobu delší než 1 rok, za odpovídající mzdu, mezi lidmi bez postižení, vyhovující jeho předpokladům a představám.
Uživatel služby si toto pracovní uplatnění udrží alespoň 1 rok od data ukončení poskytování služby.
Uživatel služby si zvýší úroveň dovedností potřebných k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce.

Jak služba probíhá?

Paní Dáša je padesátiletá žena s mentálním postižením. Bydlí v chráněném bytě. Nevyhovovala jí původní práce v prostředí chráněné dílny, v níž pracují výhradně lidé s postižením.

Paní Dáša dříve pracovala také na běžném pracovišti jako uklízečka. O tuto práci však přišla, když se ve firmě změnil ředitel. Dáša si potřebovala vydělat peníze k nízkému invalidnímu důchodu. Proto se obrátila na pracovníky služby s žádostí o pomoc.

Pracovní konzultantka zjistila, že Dáša si přeje vykonávat stejnou práci jako předtím, ale v zařízení pro děti nebo mladé lidi. Pomáhala Dáše s nácvikem komunikace se zaměstnavatelem při hledání práce a vhodného chování během pohovoru. Kromě toho sama vyhledávala a oslovovala zaměstnavatele. Po několika měsících našla pracoviště, které odpovídalo Dášiným představám. Jednalo se o úklid v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež dvakrát týdně po šesti hodinách na základě dohody o pracovní činnosti.

Zpočátku v práci Dáše po celou pracovní dobu pomáhala pracovní asistentka, a to orientovat se na pracovišti, zvládnout postup při úklidu, domlouvat se s nadřízeným pracovníkem. Délka asistencí se postupně zkracovala a nyní Dáša pracuje již samostatně.

Zaměstnavatel je s prací Dáši spokojen. Ví, že se v případě potřeby může na pracovníky služby obrátit.

Kde službu poskytujeme?

Pomáhat Vám budeme tam, kde budete potřebovat, například v dopravním prostředku, doma, v obchodě, ale pouze v Praze a blízkém okolí.

Jednání s Vámi bude probíhat ve společnosti: Fosa, o. p. s., na adrese Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 - Chodov

Kdy službu poskytujeme?

Každý den v roce od pondělí do pátku od 9:00 ráno do 17:00 večer.

V případě, že to bude nutné, také o víkendu a v jinou denní dobu.

Kolik peněz služba stojí?

Za službu nebudete nic platit (je hrazena z veřejných finančních prostředků a z dalších zdrojů společnosti Fosa, o. p. s.).

Kontakt na vedoucí služby:
Lucie Kroupová, DiS.
kroupova@fosaops.org, 775 350 116

Provozní doba kanceláře:
Po - Pá 9:00 - 17:00

Jakými zásadami se pracovníci služby řídí?

Podpora autonomie uživatele služby.
Pracovník služby neposuzuje a nehodnotí cíle, záměry a rozhodnutí uživatele služby, ale informuje ho o možnostech a o důsledcích jeho rozhodnutí pro jednotlivé možnosti. Současně ho podporuje k přijetí zodpovědnosti za své rozhodnutí. Pracovník podporuje zdravý a zodpovědný vztah uživatele služby k sobě samému a předchází jeho závislosti na osobě pracovníka. Pracovník poskytuje uživateli služby podporu v takové míře, aby dosáhl svého cíle, a zároveň ne větší, než potřebuje. Uvědomuje si, že nadměrná podpora vede ke vzniku závislosti na službě.

Konstruktivní přístup k řešení nepříznivé situace uživatele služby. 
Pracovník se nezaměřuje na odstraňování nedostatků na straně uživatele (například na jeho předchozí nezdary, dovednosti, jimiž nedisponuje, sociální vazby, které nemá, nízkou úroveň kvalifikace), naopak mapuje a v maximální možné míře využívá jeho zdroje (dovednosti, zkušenosti, vztahovou síť). Při řešení nepříznivé sociální situace uživatele služby neanalyzuje, proč nelze cíle dosáhnout, ale hledá způsoby, jimiž cíle dosáhnout lze.

Upřednostňování přirozeného způsobu řešení situace, v níž se uživatel služby nachází.
Pracovník při poskytování služby využívá přirozených zdrojů řešení, které má uživatel k dispozici. Jedná se například o rodinné zázemí, přátele a známé, pracoviště, školu, úřady a instituce v místě bydliště uživatele, obchody a jiné veřejné služby. Tyto zdroje nenahrazuje službou. Pracovník upřednostňuje trénink dovedností v přirozených podmínkách před nácvikem v modelových situacích.

Individuální přístup k uživateli služby a k řešení jeho situace. 
Pracovník v průběhu celého poskytování služby konkrétnímu uživateli zjišťuje, respektuje a využívá jedinečnost uživatele služby. Podporuje uživatele ve vytváření představy o pracovním uplatnění vhodném právě pro něj. Zolí způsoby práce, které odpovídají jeho potřebám a možnostem. V případě každého zájemce o službu zjišťuje, jak vypadá nepříznivá situace, v níž se zájemce o službu nachází, a hledá řešení optimální pro tohoto zájemce. Dbá na to, aby odmítnutý zájemce o službu tzv. „nepropadl sociální sítí“.

Podpora důstojnosti uživatele služby. 
Pracovníci dbají na to, aby způsob poskytování služby nevedl ke snížení důstojnosti žádného člověka, který ji využívá. Dále podporují uživatele služby v tom, aby sami dbali o zachování své důstojnosti a v případě potřeby ji uměli uhájit. Poskytují uživatelům služby podporu při výběru vhodného oděvu a při dodržování zásad osobní hygieny, provádějí nácvik vhodného společenského chování. Uvědomují si, že jejich jednání vůči uživatelům služeb je příkladem pro ostatní osoby. S tímto vědomím aktivně pomáhají lidem z okolí uživatele služby (například spolupracovníkům, pracovníkům úřadů a služeb) chovat se k němu tak, aby jeho důstojnost nebyla snižována.

Podpora uživatele služby v aktivním přístupu k řešení jeho situace. 
Pracovník podporuje uživatele služby v tom, aby mohl činnosti směřující k dosažení jeho osobního cíle v maximální míře provádět sám. Pokud uživatel služby zvládne činnosti samostatně nebo s podporou, neprovádí je za něj. Aktivní a iniciativní přístup uživatele služby při řešení jeho situace oceňuje a na náměty navazuje a rozvíjí je. Aby mohl být uživatel služby aktivní, provádí pracovník s uživatelem služby nácvik dovedností, které jsou při řešení jeho nepříznivé sociální situace nezbytné.

Respekt ke způsobu života uživatele služby.
Ačkoli je záměrem služby podporovat dospělého člověka s postižením či jiným znevýhodněním v uplatňování výsadního práva na rozhodování o svém životě, nejsou pracovníci služby oprávněni narušovat svým jednáním jeho přirozenou vztahovou síť (například vztahy s rodinnými příslušníky). V případě, že dojde ke konfliktu uživatele služby s jemu blízkými osobami, zachovává pracovník neutrální postoj. Pracovník nehodnotí, zda životní styl uživatele služby je dobrý nebo špatný (například bezdomovectví, prostituce, užívání návykových látek). Pokud jeho způsob života ztěžuje nebo znemožňuje řešení jeho nepříznivé sociální situace, pouze ho seznámí s možnými důsledky jeho chování.

Nahoru