Nacházíte se zde: Úvod Naše služby Osobní asistence

Osobní asistence

Aktuálně máme ve službě Osobní asistence z důvodu naplněné kapacity a velkému počtu již evidovaných čekatelů pozastavené zařazení do čekacího seznamu. Pro kontakty na jiné poskytovatele Osobní asistence kontaktujte vedoucí služby, která vám nadidktuje nebo zašle případné kontakty a předá další informace.

Co je posláním služby

Posláním sociální služby Osobní asistence je umožnit lidem se znevýhodněním žijícím v Praze žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky, a to poskytováním dlouhodobé a pravidelné osobní pomoci při provádění běžných činností.

Kdo může službu využít

Služba je určena seniorům ve věku od 65 let, lidem s mentálním postižením od 15 let a lidem s jiným zdravotním postižením od 15 let žijícím na území hl. m. Prahy, kteří bez dlouhodobé a pravidelné osobní pomoci druhého člověka nemohou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění a zároveň není možné, aby jim tuto pomoc poskytovali lidé z jejich okolí.

Kolik peněz služba stojí

155 Kč za hodinu poskytnuté asistence (do 80 hodin za měsíc v součtu u všech poskytovatelů).

135 Kč za hodinu poskytnuté asistence (80 a více hodin za měsíc v součtu u všech poskytovatelů).
Zrušit dojednanou asistenci je možné nejpozději do 17:00 hodin v úterý, která předchází týdnu s touto asistencí.
Za pozdní zrušení dojednané asistence je účtována sankce ve výši násobku 100 Kč a počtu hodin dojednané asistence (sankce není účtována v případě úmrtí, hospitalizace a nezbytného ošetření lékařem).
Za pozdní úhradu je účtována jednorázová smluvní sankce ve výši 200 Kč.

V jakém rozsahu můžeme službu poskytovat

Maximální kapacita služby je 90 míst v jednu chvíli a 16 000 hodin asistence ročně pro všechny naše klienty.

Co je cílem služby

Klient služby žije způsobem života běžným pro jeho vrstevníka bez znevýhodnění, a to v oblastech:

 • péče o svoji osobu v oblasti stravování, oblékání a svlékání, pohybu a osobní hygieny,
 • péče o své zdraví,
 • pohyb v domácnosti, cestování v místě bydliště a jeho okolí,
 • hospodaření s penězi,
 • udržování domácnosti v pořádku a čistotě,
 • vztahy s blízkými lidmi,
 • kontakty s širším společenským prostředím,
 • vzdělávání podle svých potřeb a přání,
 • užitečnost pro ostatní,
 • trávení volného času podle vlastních zájmů a přání,
 • vyřizování osobních záležitostí u lékaře, na úřadech, v institucích.

CO NENÍ NÁPLNÍ ASISTENCE 

 • Osobní asistent nesmí dělat zdravotnické úkony. Nesmí tedy například podat léky, vykonávat rehabilitaci nebo provádět cévkování.
 • Osobní asistent vykonává činnosti spolu s Vámi, nikoliv za Vás. Nemůže například uklízet Váš byt bez Vaší přítomnosti. Nebo dělat činnosti, které zvládnete bez potřebné pomoci.
 • Osobní asistent nemůže být zodpovědný za Vaše zvířata.
 • Osobní asistent během výkonu asistence, tzn. když je s klientem, nesmí použít auto. S klientem cestuje asistent pouze MHD nebo vlakem.

Jakými zásadami se pracovníci služby řídí

Přiměřená míra podpory
Podporujeme klinta služby, aby využíval dovednosti, které již má, například aby se podílel na oblékání nebo se rozhlížel při přecházení ulice.
Neděláme za něj, co zvládne sám. Například nedoprovázíme klienta služby na úseku cesty, na kterém zvládne cestovat samostatně.
Na druhou stranu víme, že jeho možnosti se mohou měnit podle situace. Například zrovna „nemá svůj den“, je unavený nebo rozrušený. Míru pomoci tomu přizpůsobujeme.

Aktivní podpora kvality života
Úkolem pracovníků není dělat jen to, o co si klient služby řekne (například doprovázet ho při cestě do zájmového kroužku), ale také aktivně zjišťovat, zda nepotřebuje pomoc v jednotlivých oblastech svého života.
Například zda může získávat nové zkušenosti, setkávat se s druhými lidmi, starat se o sebe, zařídit si běžné záležitosti, trávit čas podle svého přání.
Pracovníci mu navrhují různé možnosti způsobu naplnění jeho potřeb. Vysvětlují mu, co by pro něj znamenalo, kdyby si jednotlivé možnosti vybral.

Podpora vztahů klienta služby s druhými lidmi
Bereme ohled na rodinné zázemí klienta služby, prostředí, ve kterém žije, tráví volný čas nebo pracuje.
Asistence se snažíme domluvit tak, aby nedocházelo k neshodám mezi klientem služby a jeho blízkým okolím. V případě konfliktu klienta služby s jeho blízkými zachováváme nezaujatý postoj. Jsme si vědomi rizika toho, že bychom mohli vztahy mezi nimi narušit. Například klient služby jezdí s asistentem do práce a cestou si bere hodně letáků. Ty pak nosí domů, kde zabírají spoustu místa. Lidem, se kterými bydlí, to vadí, protože je ukládá i ve společných prostorách. Klient služby se s koordinátorem asistencí domluví, jaký počet letáků je přijatelný. Asistent během cest do práce klientovi služby domluvu připomíná.

Jedinečnost klienta služby
Uvědomujeme si, že každý člověk je jedinečný. Volíme vždy takový způsob asistence, jaký klient služby potřebuje. Zohledňujeme přitom jeho osobnost, schopnosti a dovednosti. Například některý klient služby potřebuje pro svůj pocit jistoty nastupovat do autobusu jen předními dveřmi. Jinému vyhovuje, když asistent jde několik kroků za ním.

Respektování rozhodnutí klientů služby
Při poskytování služby se řídíme rozhodnutím klientů služby, nikoli tím, co si myslíme, že je pro klienty služby nejlepší. Neděláme věci, které klienti služby nechtějí. Uvědomujeme si však svoji povinnost poskytnout jim pro jejich rozhodnutí dostatek informací a to takovým způsobem, aby jim rozuměli. Bavíme se s nimi o tom, jaká je jejich situace, jak jí sami rozumějí, jak ji vnímají. Například asistent doprovází klienta služby na cestě z práce. Klient služby rád chodí pěšky. Asistent jeho rozhodnutí respektuje, i když by cesta tramvají byla rychlejší.

Podpora „normálního“ sociálního fungování
Mluvíme s klientem služby o jeho jednání a chování. O tom, jak ho vnímají druzí lidé a jaké to může mít důsledky. Pomáháme mu chovat se k druhým lidem slušně. Například oceníme, když se klient služby začne sám omlouvat, pokud nemůže přijít na schůzku. Hledáme a vytváříme příležitost k tomu, aby měl klient služby dostatek kontaktů s jinými lidmi a aby měl možnost pohybovat se v různém prostředí (škola, kroužek, výstava, výlet).

Podpora důstojnosti klienta služby
Ve svém jednání projevujeme klientovi služby úctu. Chováme tak, abychom nesnížili jeho důstojnost.
Posilujeme i úctu klienta služby k sobě samému a učíme ho tuto úctu projevovat. Například dospělým lidem netykáme, pokud na tom klient služby výslovně netrvá.

Podpora nezávislosti na službě
Službu Osobní asistence vnímáme jako doplňkovou k podpoře ze strany členů rodiny, přátel, sousedů. Při plánování služby koordinátor asistencí zjišťuje, v čem může klientovi služby pomoci jeho blízké okolí. Klient služby například každý den ráno do školy doprovází jeho bratr. Odpoledne ho ale nemá kdo doprovodit, protože rodiče i bratr jsou v zaměstnání. Proto odpoledne při cestě ze školy doprovází klienta služby asistent.
Společně s klientem služby a jeho blízkými zjišťujeme, kdo další by mu mohl pomoci s řešením jeho situace (například škola, logoped, psycholog). Tyto další zdroje pomoci nenahrazujeme, ale pomáháme je zprostředkovat.

Podpora samostatnosti klienta služby
V průběhu poskytování služby si všímáme, co by se mohl klient služby naučit nebo co by mohl zvládnout.
Podporujeme ho v rozvoji stávajících dovedností.
Zároveň respektujeme jeho možnosti a limity.
Například klient služby jezdí každý den tramvají do školy. S pomocí asistenta se naučil poznat výstupní zastávku a zvládá vystoupit samostatně. Ani po delším učení různými způsoby se ale nenaučil poznat číslo správné tramvaje. Asistent to respektuje a vždy ho upozorní, když přijede správná tramvaj.

Ochrana bezpečí klienta služby
Citlivě hledáme hranici, kdy je klient služby schopen přijmout odpovědnost s ohledem na svoji bezpečnost.
Například klient služby se po cestě dobře orientuje a asistent jde dva kroky za ním. Při přecházení ale ne vždy zaregistruje, jestli je červená nebo zelená. Hrozí riziko, že nečekaně vstoupí do vozovky. Asistent proto u přechodu stojí vedle klienta služby a sleduje jeho jednání. Pokud klient služby vstoupí do silnice na červenou, zareaguje podle předem domluveného postupu: zachytí klienta služby za předloktí a stáhne ho zpět.
Zároveň klientovi služby řekne, proč to udělal: „Jelo auto, mohlo vás přejet. Musel jsem vás chytit.“

Jak služba probíhá

Paní Novotné je 72 let a bydlí ve svém bytě v Holešovicích. Péči o sebe a o domácnost donedávna zvládala sama, občas jí přijela vypomoci dcera. V poslední době se její zdravotní stav zhoršil. Nyní potřebuje pomoc každý den, při cestách mimo domácnost, při úklidu, při osobní hygieně, při oblékání a svlékání. Ráda by však i nadále zůstala ve svém domácím prostředí. Její dcera a zeť jsou ale plně vytíženi svým zaměstnáním a nemohou proto o maminku pečovat. Další příbuzní žijí na Moravě. Paní Novotné nyní s běžnými věcmi vypomáhá osobní asistent. Její dcera se při svých návštěvách může plně věnovat povídání s maminkou u oblíbené kávy. Je spokojená, že její maminka má naplněny všechny své potřeby a současně ona a její manžel se mohou naplno věnovat své práci.

Antonín projevil zájem o službu Osobní asistence v posledním roce studia praktické školy. V té době mu bylo 20 let. Svému koordinátorovi asistencí řekl, že si přeje, aby mu na cestě ze školy pomáhal někdo jiný než jeho maminka. Maminka potřebuje chodit do práce. Antonín se už nechtěl cítit jako malé dítě. Zpočátku doprovázel Antonína na cestách koordinátor. Sledoval, jak si při cestování počíná. Zjistil, že pozná číslo tramvaje, že potřebuje pomoc při přecházení vozovky a při jízdě na eskalátorech. Domluvil se s Antonínem a jeho maminkou, jak bude pomoc Antonínovi vypadat, aby cesta byla bezpečná a Antonín mohl být co nejvíce samostatný. Koordinátor naučil asistenty, jak mají Antonínovi pomáhat. Na cestě ze školy mu pak už pomáhali jen asistenti. Antonín byl rád, že je méně závislý na rodičích a že je více samostatný. Maminka mohla chodit do práce. Po ukončení studia praktické školy si Antonín nevěděl rady s tím, jak strávit běžný den. Koordinátor zjišťoval, s čím má Antonín zkušenosti, co si přeje, co umí. Ukázalo se, že Antonín by rád chodil do práce. Koordinátor zařídil, aby mu s tím v budoucnu pomáhala služba Podporované zaměstnávání. Zatím mu asistenti pomáhají pravidelně nakupovat a jednou týdně vařit oběd pro celou rodinu. Díky tomu si Antonín uvědomuje svůj přínos pro ostatní.

Kde službu poskytujeme

Pomáhat Vám budeme tam, kde budete potřebovat, například v dopravním prostředku, doma, v obchodě, ale pouze v Praze.
Jednání s Vámi bude probíhat ve společnosti Fosa na adrese Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 - Chodov.

Kdy službu poskytujeme

Po celý rok včetně víkendů, svátků a prázdnin, 24 hodin denně.

Nahoru