Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Pro zaměstnavatele

Co je podporované zaměstnávání?

Program podporované zaměstnávání pomáhá lidem se znevýhodněním na trhu práce získat a udržet si vhodné zaměstnání na běžném pracovišti mezi lidmi bez postižení a za odpovídající mzdu. Zároveň nabízí bezplatné služby zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou člověka se znevýhodněním zaměstnat. Cílem spolupráce mezi společností Fosa, o. p. s., a zaměstnavatelem je propojit jeho potřeby a požadavky s možnostmi uchazečů se znevýhodněním a vytvořit tak mezi nimi stabilní pracovní vztah.

Mezi uživatele programu patří lidé s mentálním, fyzickým nebo smyslovým postižením, lidé s duševním onemocněním a lidé, kteří dlouhodobě žili mimo společnost.

Co můžete spoluprací s námi získat?

Co Vám nabízíme?

Kolik Vás naše služby budou stát?

Tyto služby jsou pro Vás zdarma a budou Vám poskytnuty v rámci sociální služby, která je financována z veřejných zdrojů a ze zdrojů společnosti Fosa, o. p. s.

Jaké má pro Vás výhody zaměstnání osob se zdravotním postižením?

Stáhněte si leták pro zaměstnavatele (PDF).

Příklady spolupráce se zaměstnavateli

Spolupráce s CSA Services

Paní Jiřina se na program „Podporované zaměstnávání FORMIKA“ obrátila poté, co se podařilo stabilizovat její psychické obtíže, a rozhodla se získat uplatnění na otevřeném pracovním trhu. Paní Jiřina potřebovala podporu pracovní konzultantky s vytvořením představy o vhodném pracovním místě, při vyhledávání zaměstnání a v oslovování zaměstnavatelů.

Na jaře 2010 se na nás obrátila společnost CSA services, která se rozhodla zaměstnávat lidi se zdravotním postižením. FORMIKA poskytla této společnosti konzultaci k problematice zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a analýzu pracoviště, na základě které bylo vytvořeno nového pracovní místo pro člověka se zdravotním postižením. Následně, na základě žádosti CSA Services, jsme doporučili některé z našich klientů, jejichž znalosti a dovednosti odpovídali profilu vytvořeného pracovního místa.

Pracovní místo odpovídalo mimo jiné představám a možnostem paní Jiřiny a v CSA services absolvovala, za podpory pracovní konzultantky, pohovor.

V dubnu 2010 nastoupila paní Jiřina do CSA services jako pomocná administrativní pracovnice. Do zaměstnání s ní zpočátku docházel pracovní asistent, který jí pomáhal zvládnout obtíže v komunikaci s kolegy a osvojit si pracovní postupy. Od října 2010 pracovala paní Jiřina v CSA services zcela samostatně.

V lednu 2012 se na nás znovu obrátila společnost CSA Services. Paní Jiřině se výrazně zhoršil zdravotní stav a kvůli tomu musela ukončit pracovní poměr. CSA Services chtělo znovu obsadit pozici pomocného administrativního pracovníka některým z klientů podporovaného zaměstnávání.

V té době využívala naši službu slečně Jana. Pozice v CSA Services odpovídala představě o pracovním uplatnění paní Jany. Za podpory pracovního konzultanta absolvovala pracovní pohovor a v lednu 2012 nastoupila do CSA Services. V následujících dvou měsících se paní Jana, za podpory pracovního asistenta, zaučovala v jednotlivých pracovních činnostech.

Od června 2012 pracuje paní Jana v CSA Services zcela samostatně, je v zaměstnání velmi spokojená a stejně tak zaměstnavatel, který získal velmi motivovaného a pracovitého zaměstnance.

Spolupráce s hotelem Ibis

Radim se obrátil na službu Podporované zaměstnávání FORMIKA v dubnu roku 2010. Využívání služby mu pomohla dojednat jeho matka. V té době byl Radim bez práce 2 roky. V lednu 2011 uzavřel Radim dohodu o využívání služby a s pracovní konzultantkou začal vytvářet plán, jak nalézt práci.

Pro Radima bylo zpočátku obtížné dodržovat pravidla spolupráce, často neplnil úkoly, na kterých se dohodl s pracovní konzultantkou. První fáze spolupráce byla tedy zaměřená pouze na trénování potřebných sociálních a komunikačních dovedností. Tato fáze trvala déle, než je obvyklé u většiny uživatelů a nakonec vyústila ve zprostředkování návazné služby, kterou Radim začal využívat současně se službou podporované zaměstnávání.

Při individuálních konzultacích i na skupinových aktivitách Radim dlouho intenzivně trénoval telefonování zaměstnavateli a především samotný průběh pohovoru. Tento dlouhodobý a intenzivní trénink začal přinášet znatelné výsledky a Radim tak na jaře 2012 absolvoval s pracovní konzultantkou pracovní pohovory.

Díky rozjednané spolupráci Fosy a hotelu Ibis, který už v té době zaměstnával jiného klienta služby podporované zaměstnávání, se podařilo domluvit pohovor také pro něj. Radim pohovor s podporou pracovní konzultantky úspěšně absolvoval, a jelikož splňoval požadavky zaměstnavatele na vytvořenou pozici, byl v květnu 2012 přijat.

Radim se výborně zapracoval na novém pracovním místě, k čemuž potřeboval minimální podporu pracovního asistenta. Ukázalo se, že Radimova bariéra k získání zaměstnání spočívala především ve schopnosti práci si najít a vyjednat. S pomocí pracovní konzultantky si Radim vyjednal formality potřebné k nástupu do zaměstnání a velmi brzy se v práci zcela osamostatnil a prokázal zaměstnavateli své kompetence pro tuto práci nad míru jeho očekávání.

Radim do této doby nebyl pobíratelem invalidního důchodu i přesto, že míra jeho znevýhodnění ho v posledních letech značně omezovala v možnosti podílet se na pracovním životě a získávat mzdu za práci na běžném pracovišti. Radim se k možnosti zažádat si o invalidní důchod stavěl velmi skepticky. Ukázalo se ale, že zaměstnavatel ho na základě skutečnosti, že nemá přiznaný invalidní důchod, bude muset propustit i přesto, že je s jeho prací velmi spokojený. Místo totiž bylo původně vytvořeno pro osobu se zdravotním postižením. Radim po důkladném promyšlení situace s pracovní konzultantkou a rodinou nakonec o invalidní důchod zažádal a po více jak 3 měsících mu byl přiznán.

Od září 2012 působí pan Radim v hotelu Ibis bez jakékoliv podpory ze strany Podporovaného zaměstnávání, v práci je spokojený a zaměstnavatel na něm doceňuje především jeho stabilní kvalitní výkon a vysokou motivaci pro práci.

Spolupráce s KFC Nový Smíchov

Spolupráce Společnosti Fosa a KFC Nový Smíchov začala v únoru 2011 díky doporučení personalistky společnosti Amrest, která vlastní všechny pobočky KFC v České republice. Po úspěšném absolvování pohovoru nastoupil do KFC na poloviční úvazek pan Ivo. Začal zde pracovat na lobby - jeho úkolem bylo udržování čistoty v prostoru pro zákazníky. Zpočátku Fosa poskytovala Ivovi pracovní asistence po celou jeho pracovní dobu. Pracovní asistenti mu pomáhali naučit se všechny pracovní činnosti. Také mu do značné pomáhali s tím, jak správně komunikovat se zákazníky i kolegy a jak se celkově vhodně chovat. Asistence se postupně snižovaly a od srpna 2011 bylo Ivo schopný se v KFC osamostatnit. V současnosti již není klientem Fosy a v KFC působí zcela samostatně.

KFC se na podporované zaměstnávání znovu obrátilo v létě 2012. Díky spokojené spolupráci a zkušeností s Ivem jsme byli požádáni, zda by do KFC mohl nastoupit další klient, a to na plný úvazek ve večerních hodinách. Po jednání s KFC se podařilo pracovního místo pozměnit dle možností našich klientů - z hlavního pracovního poměru se staly dvě místa na poloviční pracovní úvazek a pracovní doba se přesunula na dopoledne. V červenci 2012 byla tato pracovní místa obsazena dvěma klienty podporovaného zaměstnávání, panem Petrem a slečnou Hanou. Petrovi i Haně jsme zpočátku poskytovali pracovní asistence po celou pracovní dobu. Od listopadu 2012 jim ale asistenti do KFC chodí pomáhat už jen dvakrát týdně. Petr i Hana jsou v KFC velice spokojení, práce je baví a rádi by zde pracovali i nadále.

Zatím poslední klientkou, která do KFC nastoupila je Kateřina. Ta v KFC pracuje na poloviční úvazek - pomáhá se tříděním odpadu, mytím táců a úklidem zázemí restaurace. Její nástup opět iniciovalo samo KFC. Kateřina zde nastoupila v říjnu 2012. Asistenti jí zatím pomáhají po celou pracovní dobu, ale je zde vidina brzkého snížení asistencí. Kateřina je v KFC také velice spokojená a ráda by si práci udržela co nejdéle.

V současnosti je vedení KFC se všemi těmito zaměstnanci spokojeno a rádi by obsadili některým z našich klientů další pracovní místo.

Kdo například zaměstnává nebo zaměstnával naše klienty?