Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa 28. - 29. 5. 2019

Všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří podporují klienty v získání pracovního uplatnění, a potřebují si prohloubit znalosti z oblasti individuálního plánování podpory klienta, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, či komunikace s lidmi s různým typem znevýhodnění.

Máme volnou kapacitu ve službě Podporované zaměstnávání

Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit k čerpání služby na tel. 775 350 116 či mailem: kroupova@fosaops.org

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Osobní asistence

Služba je vedena v registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem 97 68 600 jako osobní asistence.

Co je posláním služby?

Posláním sociální služby Osobní asistence je umožnit lidem se znevýhodněním žijícím v Praze žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky, a to poskytováním dlouhodobé a pravidelné osobní pomoci při provádění běžných činností.

Kdo může službu využít?

Služba je určena

1. seniorům ve věku od 65 let,

2. lidem s mentálním postižením od 15 let a 

3. lidem s jiným zdravotním postižením od 15 let

V jakém rozsahu můžeme službu poskytovat?

Maximální kapacita služby je 90 míst v jednu chvíli a 12 000 hodin asistence ročně.

Co je cílem služby?

Uživatelé služby žijí způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez znevýhodnění, a to v oblastech:

Jak služba probíhá?

Paní Novotné je 72 let a bydlí ve svém bytě v Holešovicích. Péči o sebe a o domácnost donedávna zvládala sama, občas jí přijela vypomoci dcera. V poslední době se její zdravotní stav zhoršil. Nyní potřebuje pomoc každý den, při cestách mimo domácnost, při úklidu, při osobní hygieně, při oblékání a svlékání. Ráda by však i nadále zůstala ve svém domácím prostředí. Její dcera a zeť jsou ale plně vytíženi svým zaměstnáním a nemohou proto o maminku pečovat. Další příbuzní žijí na Moravě. Paní Novotné nyní s běžnými věcmi vypomáhá osobní asistent. Její dcera se při svých návštěvách může plně věnovat povídání s maminkou u oblíbené kávy. Je spokojená, že její maminka má naplněny všechny své potřeby a současně ona a její manžel se mohou naplno věnovat své práci.

Antonín projevil zájem o službu Osobní asistence v posledním roce studia praktické školy. V té době mu bylo 20 let. Svému koordinátorovi asistencí řekl, že si přeje, aby mu na cestě ze školy pomáhal někdo jiný než jeho maminka. Maminka potřebuje chodit do práce. Antonín se už nechtěl cítit jako malé dítě. Zpočátku doprovázel Antonína na cestách koordinátor. Sledoval, jak si při cestování počíná. Zjistil, že pozná číslo tramvaje, že potřebuje pomoc při přecházení vozovky a při jízdě na eskalátorech. Domluvil se s Antonínem a jeho maminkou, jak bude pomoc Antonínovi vypadat, aby cesta byla bezpečná a Antonín mohl být co nejvíce samostatný. Koordinátor naučil asistenty, jak mají Antonínovi pomáhat. Na cestě ze školy mu pak už pomáhali jen asistenti. Antonín byl rád, že je méně závislý na rodičích a že je více samostatný. Maminka mohla chodit do práce. Po ukončení studia praktické školy si Antonín nevěděl rady s tím, jak strávit běžný den. Koordinátor zjišťoval, s čím má Antonín zkušenosti, co si přeje, co umí. Ukázalo se, že Antonín by rád chodil do práce. Koordinátor zařídil, aby mu s tím v budoucnu pomáhala služba Podporované zaměstnávání. Zatím mu asistenti pomáhají pravidelně nakupovat a jednou týdně vařit oběd pro celou rodinu. Díky tomu si Antonín uvědomuje svůj přínos pro ostatní.

Jakými zásadami se pracovníci služby řídí?

Přiměřená míra podpory

Podporujeme uživatele služby, aby využíval dovednosti, které již má, například aby se podílel na oblékání nebo se rozhlížel při přecházení ulice.

Neděláme za něj, co zvládne sám. Například nedoprovázíme uživatele služby na úseku cesty, na kterém zvládne cestovat samostatně.

Na druhou stranu víme, že jeho možnosti se mohou měnit podle situace. Například zrovna „nemá svůj den“, je unavený nebo rozrušený. Míru pomoci tomu přizpůsobujeme.

Aktivní podpora kvality života

Úkolem pracovníků není dělat jen to, o co si uživatel služby řekne (například doprovázet ho při cestě do zájmového kroužku), ale také aktivně zjišťovat, zda nepotřebuje pomoc v jednotlivých oblastech svého života.

Například zda může získávat nové zkušenosti, setkávat se s druhými lidmi, starat se o sebe, zařídit si běžné záležitosti, trávit čas podle svého přání.

Pracovníci mu navrhují různé možnosti způsobu naplnění jeho potřeb. Vysvětlují mu, co by pro něj znamenalo, kdyby si jednotlivé možnosti vybral.

Podpora vztahů uživatele služby s druhými lidmi

Bereme ohled na rodinné zázemí uživatele služby, prostředí, ve kterém žije, tráví volný čas nebo pracuje.

Asistence se snažíme domluvit tak, aby nedocházelo k neshodám mezi uživatelem služby a jeho blízkým okolím. V případě konfliktu uživatele služby s jeho blízkými zachováváme nezaujatý postoj. Jsme si vědomi rizika toho, že bychom mohli vztahy mezi nimi narušit. Například uživatel služby jezdí s asistentem do práce a cestou si bere hodně letáků. Ty pak nosí domů, kde zabírají spoustu místa. Lidem, se kterými bydlí, to vadí, protože je ukládá i ve společných prostorech. Uživatel služby se s koordinátorem asistencí domluví, jaký počet letáků je přijatelný. Asistent během cest do práce uživateli služby domluvu připomíná.

Jedinečnost uživatele služby

Uvědomujeme si, že každý člověk je jedinečný. Volíme vždy takový způsob asistence, jaký uživatel služby potřebuje. Zohledňujeme přitom jeho osobnost, schopnosti a dovednosti. Například některý uživatel služby potřebuje pro svůj pocit jistoty nastupovat do autobusu jen předními dveřmi. Jinému vyhovuje, když asistent jde několik kroků za ním.

Respektování rozhodnutí uživatelů služby

Při poskytování služby se řídíme rozhodnutím uživatelů služby, nikoli tím, co si myslíme, že je pro uživatele služby nejlepší. Neděláme věci, které uživatelé služby nechtějí. Uvědomujeme si však svoji povinnost poskytnout jim pro jejich rozhodnutí dostatek informací a to takovým způsobem, aby jim rozuměli. Bavíme se s nimi o tom, jaká je jejich situace, jak jí sami rozumějí, jak ji vnímají. Například asistent doprovází uživatele služby na cestě z práce. Uživatel služby rád chodí pěšky. Asistent jeho rozhodnutí respektuje, i když by cesta tramvají byla rychlejší.

Podpora „normálního“ sociálního fungování

Mluvíme s uživatelem služby o jeho jednání a chování. O tom, jak ho vnímají druzí lidé a jaké to může mít důsledky. Pomáháme mu chovat se k druhým lidem slušně. Například oceníme, když se uživatel služby začne sám omlouvat, pokud nemůže přijít na schůzku. Hledáme a vytváříme příležitost k tomu, aby měl uživatel služby dostatek kontaktů s jinými lidmi a aby měl možnost pohybovat se v různém prostředí (škola, kroužek, výstava, výlet).

Podpora důstojnosti uživatele služby

Ve svém jednání projevujeme uživateli služby úctu. Chováme tak, abychom nesnížili jeho důstojnost.

Posilujeme i úctu uživatele služby k sobě samému a učíme ho tuto úctu projevovat. Například dospělým lidem netykáme, pokud na tom uživatel služby výslovně netrvá.

Podpora nezávislosti na službě

Službu Osobní asistence vnímáme jako doplňkovou k podpoře ze strany členů rodiny, přátel, sousedů. Při plánování služby koordinátor asistencí zjišťuje, v čem může uživateli služby pomoci jeho blízké okolí. Uživatele služby například každý den ráno do školy doprovází jeho bratr. Odpoledne ho ale nemá kdo doprovodit, protože rodiče i bratr jsou v zaměstnání. Proto odpoledne při cestě ze školy doprovází uživatele služby asistent.

Společně s uživatelem služby a jeho blízkými zjišťujeme, kdo další by mu mohl pomoci s řešením jeho situace (například škola, logoped, psycholog). Tyto další zdroje pomoci nenahrazujeme, ale pomáháme je zprostředkovat.

Podpora samostatnosti uživatele služby

S pomocí asistenta se naučil poznat výstupní zastávku a zvládá vystoupit samostatně. Ani po delším učení různými způsoby se ale nenaučil poznat číslo správné tramvaje. Asistent to respektuje a vždy ho upozorní, když přijede správná tramvaj. 

Ochrana bezpečí uživatele služby

Citlivě hledáme hranici, kdy je uživatel služby schopen přijmout odpovědnost s ohledem na svoji bezpečnost.

Například uživatel služby se po cestě dobře orientuje a asistent jde dva kroky za ním. Při přecházení ale ne vždy zaregistruje, jestli je červená nebo zelená. Hrozí riziko, že nečekaně vstoupí do vozovky. Asistent proto u přechodu stojí vedle uživatele služby a sleduje jeho jednání. Pokud uživatel služby vstoupí do silnice na červenou, zareaguje podle předem domluveného postupu: zachytí uživatele služby za předloktí a stáhne ho zpět.

Zároveň uživateli služby řekne, proč to udělal: „Jelo auto, mohlo vás přejet. Musel jsem vás chytit.“

Kde službu poskytujeme?

Pomáhat Vám budeme tam, kde budete potřebovat, například v dopravním prostředku, doma, v obchodě, ale pouze v Praze a blízkém okolí.

Jednání s Vámi bude probíhat ve společnosti Fosa, o. p. s., na adrese Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 - Chodov.

Kdy službu poskytujeme?

24 hodin denně po celý rok - i o víkendech, o svátcích a o prázdninách.

Kolik peněz služba stojí?

Kontakt na vedoucího služby:

Michal Mašek, DiS.

masek@fosaops.org, 775 350 117

Provozní doba kanceláře:

Po - Pá 9:00 - 17:00

Online žádost o poskytování služby Osobní asistence