Z aktualit

NEJBLŽŠÍ TERMÍN KURZU: Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, 7. března 2019

chápat podstatu sexuality, podporovat aktivně pohlavní role Vašich klientů, stanovit si vnitřní hranice pro práci se sexualitou, reagovat srozumitelně a adekvátně na konkrétní situace a mnoho dalšího

!!! NOVÝ KURZ !!! Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb

Jak podporovat uživatele sociálních služeb v oblasti osamostatňování v běžném životě, v lepší orientaci ve společnosti a v tom, jak lépe porozumět svým přáním a potřebám a umět je vyjádřit? Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností získaných individuální i skupinovou prací s uživateli při nácviku praktických a sociálních dovedností.

Přidejte se k těm, kteří nás podporují

MVČRKODYS spol. s. r. o.         

Vysílání dobrovolníků do sociálních služeb

Podmínky vysílání dobrovolníků do sociální služby

  1. Sociální služba, do níž budou dobrovolníci vysláni, je vedena v registru poskytovatelů sociálních služeb.
  2. Sociální služba, do níž budou dobrovolníci vysláni, je určena dospělým lidem s mentálním postižením žijícím v Praze a blízkém okolí.
  3. Dobrovolníci budou uživatelům této sociální služby poskytovat dlouhodobou a pravidelnou podporu (nebudou přijímající organizací využíváni pro jednorázové a krátkodobé akce).
  4. Přijímající organizace umožní koordinátorovi programu „Dobrovolnictví ve společnosti Fosa“ (dále jen koordinátorovi) seznámit se před uzavřením písemné smlouvy se sociální službou, do níž budou dobrovolníci vysláni.
  5. Přijímající organizace stanoví osobu zodpovědnou za práci s dobrovolníky v sociální službě, do níž budou vysláni, a kontakty na ni poskytne koordinátorovi. O změně této osoby a kontaktech na ni bude koordinátora neprodleně informovat.

Závazky společnosti Fosa

Smlouva mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby ke stažení.